Li, Hui, David Tramow, Tonghui Wang, Cong Wang, and Liqun Hu. 2020. “User-Friendly Computer Programs so Econometricians Can Run the a Priori Procedure”. Frontiers in Management and Business 1 (1), 2-6. https://doi.org/10.25082/FMB.2020.01.002.