Yu, Linyao, Wei Zhang, Yaoqin Shi, Yingtian Zhang, Min Xu, Yang Xu, Chunmei Li, and Jingwei Tian. 2024. “TAAR1 As a New Target for the Treatment of Bipolar Disorder: Anti-Manic and Anti-Depressant Activity of the Novel Agonist PCC0105004”. Journal of Pharmaceutical and Biopharmaceutical Research 5 (1), 396-411. https://doi.org/10.25082/JPBR.2023.01.004.