Chen, Ye, Shengnan Li, Jingchao Ji, Yinghui Chen, Ju Liu, Yang Wang, and Hongsheng Liu. 2019. “The Preparation of Garcinia Glycosides Solid Dispersion and Intestinal Absorption by Rat in Situ Single Pass Intestinal Perfusion”. Journal of Pharmaceutical and Biopharmaceutical Research 1 (1), 15-20. https://doi.org/10.25082/JPBR.2019.01.002.