Ji, Shengmin, Chunmei Li, Wei Zhang, Linyao Yu, Yue Yang, Yaoqin Shi, Hongbo Wang, and Jingwei Tian. 2023. “LPM570065 Ameliorates Anxiety-Like and Depressive-Like Behaviors in CUMS Rats through Regulating DNA Methylation in Hippocampus”. Journal of Pharmaceutical and Biopharmaceutical Research 4 (2), 340-48. https://doi.org/10.25082/JPBR.2022.02.005.