Zhang, Wei, Linyao Yu, Yaoqin Shi, Yingtian Zhang, Min Xu, Yang Xu, Chunmei Li, and Jingwei Tian. “A Novel Role of NK3 Receptor Signaling in Bipolar Disorder”. Journal of Pharmaceutical and Biopharmaceutical Research 5, no. 1 (March 14, 2024): 382-395. Accessed May 24, 2024. https://www.syncsci.com/journal/JPBR/article/view/JPBR.2023.01.003.