Gao, Shuai, Fangxia Zou, Lixia Zheng, Yunjie Wang, Xinyu Feng, Deshuai Liu, Yutong Mao, Liang Ye, and Jingwei Tian. “Efficacy and Mechanism of KRAS G12C PROTAC in Inhibiting the Proliferation of Pancreatic Cancer Cells”. Journal of Pharmaceutical and Biopharmaceutical Research 3, no. 1 (January 11, 2022): 176-184. Accessed February 1, 2023. https://www.syncsci.com/journal/JPBR/article/view/JPBR.2021.01.002.