Ji, Shengmin, Chunmei Li, Wei Zhang, Linyao Yu, Yue Yang, Yaoqin Shi, Hongbo Wang, and Jingwei Tian. “LPM570065 Ameliorates Anxiety-Like and Depressive-Like Behaviors in CUMS Rats through Regulating DNA Methylation in Hippocampus”. Journal of Pharmaceutical and Biopharmaceutical Research 4, no. 2 (April 17, 2023): 340-348. Accessed June 8, 2023. https://www.syncsci.com/journal/JPBR/article/view/JPBR.2022.02.005.