Tian, Jie, Yan Li, Yuming Zhao, Qing Ding, Jinwen Ai, Shouding Li, and Qi Cheng. 2020. “Heat Treatment Effect on the Distribution of Organic Clay in Polymer Nanocomposites”. Materials Engineering Research 2 (1), 113-17. https://doi.org/10.25082/MER.2020.01.003.