Open Access Peer-reviewed Research Article

Social media addiction and loneliness of high school students

Main Article Content

Yafes Can corresponding author

Abstract

The purpose of this study was to determine whether high school students' addictions to social media and feelings of loneliness were related. The UCLA loneliness scale, and the social media addiction scale were applied for this purpose. To supplement the quantitative data, a semi-structured questionnaire was also created, and students' perspectives on social media addiction and loneliness were evaluated. The study was conducted in a Turkish Anatolian high school student. 30 students took part in the study's qualitative part, whereas 379 students took part in the study's quantitative part. The study's quantitative findings and the data acquired from them showed that the students generally have a moderate level of social media addiction and a moderate level of loneliness. Additionally, the connection between students' addictions to social media and feelings of loneliness was investigated, and it was found through quantitative data that there was no such association. Nevertheless, qualitative data showed a connection between students' social media addictions and loneliness. While the qualitative findings match with the literature, the quantitative findings disagree with it when compared to other studies of a similar nature. As a result of the study, it can be seen that high school kids have moderate degrees of social media addiction and moderate level of loneliness. As a result, although quantitative data doesn't support, based on the qualitative data it can be said that high school students' addictions to social media may deprive them from real social environment and may lead them being loneliness.

Keywords
social media addiction, loneliness, secondary education

Article Details

How to Cite
Can, Y. (2023). Social media addiction and loneliness of high school students. Advances in Mobile Learning Educational Research, 3(2), 893-902. https://doi.org/10.25082/AMLER.2023.02.016

References

 1. Aktan, E. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Erciyes İletişim Dergisi, 5(4), 405–421. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.379886
 2. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 3. Cacioppo, J. T., & Hawkley, L. C. (2009). Perceived social isolation and cognition. Trends in Cognitive Sciences, 13(10), 447–454. https://doi.org/10.1016/j.tics.2009.06.005
 4. Çakır, Ö. & Oğuz, E. (2017). Lise öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 418–418.. https://doi.org/10.17860/mersinefd.290711
 5. Can, A. (2017). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Pegem Akademi Yayıncılık.
 6. Ciftçi, H. (2018). Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı. MANAS Journal of Social Studies, 7(4), 417–434.
 7. Creswell, J. W. (2014). Research Design (Fourth Edi). SAGE.
 8. Demir, Ü. (2016). Sosyal medya kullanımı ve aile iletişimi: çanakkale’de lise öğrencileri üzerine bir araştırma. Journal of Selcuk Communıcatıon, 9(2), 27–50. https://doi.org/10.18094/si.99029
 9. Deniz, L., & Gürültü, E. (2018). High school students’ social media addiction. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 355–367. https://doi.org/10.24106/kefdergi.389780
 10. Derin, S., & Bilge, F. (2016). Ergenlerde internet bağımlılığı ve öznel iyi oluş düzeyi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(46), 35–51. https://dergipark.org.tr/en/pub/tpdrd/issue/42744/515910
 11. Doğan, U., & Karakaş, Y. (2016). Lise öğrencilerinin sosyal ağ sitleri kullanımının yordayıcısı olarak yalnızlık. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 57. https://doi.org/10.19126/suje.40198
 12. Eni, Ş. (2017). Lise öğrencilerinin sosyal medya kullanma sıklığının yalnızlık algılarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Haliç Üniversitesi.
 13. Fırat, N., & Barut, Y. (2018). Development of Social Media Addiction Scale: Validity and reliability study. Journal of Human Sciences, 15(4). https://doi.org/10.14687/jhs.v15i4.5181
 14. Gökçearslan, Ş., & Günbatar, M. S. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinde internet bağımlılığı. Eğitim ve Teknoloji, Kuram ve Uygulama, 2(2), 10–24.
 15. Karakose, T., Ozdemir, T. Y., Papadakis, S., Yirci, R., Ozkayran, S. E., & Polat, H. (2022). Investigating the relationships between COVID-19 quality of life, loneliness, happiness, and internet addiction among K-12 teachers and achool administrators--A structural equation modeling approach. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(3), 1–20. https://doi.org/10.3390/ijerph19031052
 16. Karakose, T., Yirci, R., & Papadakis, S. (2022). Examining the associations between COVID-19- related psychological distress, social media addiction, COVID-19-related burnout, and depression among school principals and teachers through structural equation modeling. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(4). https://doi.org/10.3390/ijerph19041951
 17. Neto, R., Golz, N., & Polega, M. (2015). Social media use, loneliness, and academic achievement: A correlational study with urban high school students. Journal of Research in Education, 25(2), 28–37.
 18. Pittman, M., & Reich, B. (2016). Social media and loneliness: Why an Instagram picture may be worth more than a thousand Twitter words. Computers in Human Behavior, 62, 155–167. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.084
 19. Sişman Eren, E. (2014). Sosyal medya kullanım amaçları ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı kişisel değişkenlere göre incelenmesi. Hacettepe Egitim Dergisi, 29(4), 230–243.
 20. Sistek-Chandler, C. (2012). Connecting the digital dots with social media and Web 2.0 technologies. Journal of Research in Innovative Teaching, 5(1), 78–88.
 21. Stabile, B. B. (2010). Stem Cells, Cloning, and Political Liberalism. World Medical & Health Policy, 2(1), 301–315. Portico. https://doi.org/10.2202/1948-4682.1018
 22. Taşpınar, M. (2017). Sosyal bilimlerde SSPS uygulamalı nicel veri analizi. Ankara:Pegem Akademi Yayıncılık. https://doi.org/10.14527/9786052410585
 23. TÜİK. (2019). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması.
 24. Tülübaş, T., Karakose, T., & Papadakis, S. (2023). A holistic investigation of the relationship between digital addiction and academic achievement among students. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 13(10), 2006–2034. https://doi.org/10.3390/ejihpe13100143
 25. Türkel, Z., & Dilmaç, B. (2019). Ergenlerde sosyal medya kullanımı, yalnızlık ve yaşam doyumu arasındaki yordayıcı ilişkiler. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 57–70.
 26. Usluel, Y. K., Demir, Ö., & Çınar, M. (2014). Sosyal ağların kullanım amaçları ölçeği. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 5(2), 1–18.
 27. Wang, Q., Chen, W., & Liang, Y. (2011). The effects of social media on college students repository citation. MBA Stdent Scholarship, 5, 1–12.
 28. Yildiz, M. A., & Duy, B. (2014). Adaptation of the short-form of the UCLA Loneliness Scale (ULS-8) to Turkish for the Adolescents. Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 194–203. https://doi.org/10.5350/dajpn2014270302
 29. Yılmazsoy, B., & Kahraman, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile sosyal medyayı eğitsel amaçlı kullanımları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Facebook örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(1), 9–20.
 30. Young, K. S. (2004). Internet Addiction. American Behavioral Scientist, 48(4), 402–415. https://doi.org/10.1177/0002764204270278